ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА САЙТА
firstlinebgproperty.com

Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася до сайта firstlinebgproperty.com наричан по-долу за краткост „Уебсайт“.
Можете да се свържете с нас като ни изпратите имейл на: info@firstlinebgproperty.com , Тел.: 0886 477 411 , Адрес: Пловдив, България, бул. Освобождение №3
хотел СПС, ет 2, офис 212

Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ са обект на и се уреждат от приложимия закон (ЗЗЛД) и в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и настоящата Политика за използване на “бисквитки”. Моля прочетете ги внимателно.
Този сайт е информативен, не събира и не обработва лични данни на потребителите на неговите услуги!
Надзорен орган
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Тази политика е осъвременена за последен път на 23.05.2018